STATUT - Fundacja Pomocy Człowiek Człowiekowi

więcej

Razem możemy

Przejdź do treści

STATUT

O FUNDACJI


STATUT
„FUNDACJI POMOCY CZŁOWIEK CZŁOWIEKOWI”TEKST JEDNOLITY

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Pomocy Człowiek Człowiekowi”, zwana w dalszej części statutu „Fundacją”, działa na podstawie ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Aleksandra Dziuk, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Saturnina Ociessa, w kancelarii notarialnej w Sosnowcu, przy ulicy 3 Maja, numer 19, w dniu 14 lutego 2013 roku.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Gliwice.
2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
3. Fundacja posiada osobowość prawną.
4. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jak również poza jej granicami - z zachowaniem obowiązujących przepisów prawnych.
5. Fundacja jest apolityczna.
6. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. pracy i polityki społecznej.

§ 3

1. Fundacja posługuje się pieczęcią z nazwą Fundacji.
2. Fundacja używa znaku graficznego odróżniającego ją od innych tego typu jednostek.
3. W związku z prowadzoną działalnością Fundacja może nawiązywać kontakty międzynarodowe z poszanowaniem norm prawa międzynarodowego, praw obowiązujących w RP i praw ojczystych kontrahentów zagranicznych.
4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem swojej nazwy w wybranych językach obcych.
5. Fundacja posiada prawo powoływania ośrodków, biur, oddziałów, filii i zakładów w kraju
i zagranicą.

§ 4

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym, osobom prawnym oraz nie posiadającym osobowości prawnej jednostkom organizacyjnym za¬służonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§ 5

Celami Fundacji są:
1. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
2. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
3. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
4. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, osób niepełnosprawnych i osób bezrobotnych, podejmowana w celu ich aktywizacji.
5. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w szczególności pomoc osobom uzależnionym lub zagrożonym patologią społeczną.
6. Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
7. Działalność dotycząca nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.
8. Działalność w zakresie turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
9. Działalność na rzecz dzieci chorych i niepełnosprawnych.
10. Ochrona i promocja zdrowia.
11. Promocja i organizacja wolontariatu.
12. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
13. Opieka dzienna nad dziećmi.

Przedmiot działalności Fundacji

§ 6

1. Fundacja realizuje swoje cele nieodpłatnie poprzez:
a) Prowadzenie i inicjowanie akcji charytatywnych, wolontariatu i filantropii, w tym organizowanie konkursów i przyznawanie nagród.
b) Organizowanie i wspieranie sympozjów, konferencji, szkoleń, seminariów, debat publicznych, konsultacji społecznych, wydarzeń kulturalnych oraz wymian i spotkań międzynarodowych.
c) Organizowanie grup wsparcia i pomocy
d) Zakładanie i prowadzenie różnych placówek wparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a w szczególności prowadzenie świetlic środowiskowych.
e) Zakładanie i prowadzenie placówek pomocy ludziom potrzebującym na różnych etapach życia i z różnymi problemami, w tym w szczególności osobom niepełnosprawnym.
f) Pośredniczenie w dostępie do usług medycznych oraz świadczenie takich usług.
g) Współpracę z jednostkami prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami Fundacji, w szczególności z wymienionymi  w art. 3 pkt. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
„O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
h) Fundowanie stypendiów, zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.
i) Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,
j) Udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej i intelektualnej inicjatywom społecznym,  podejmowanym w zakresie zbieżnym z celami Fundacji.
k) Gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych, służących realizacji celów Fundacji, a w szczególności pozyskiwanie grantów państwowych, samorządowych i europejskich.
2. Fundacja realizuje swoje cele odpłatnie poprzez:
a) Organizowanie wypoczynku i czasu wolnego, w tym w szczególności letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
b) Prowadzenie dziennych domów pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych.
c) Prowadzenie całodobowych domów opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych.
d) Prowadzenie placówek dziennej opieki na małymi dziećmi w formie żłobka i oddziałów przedszkolnych.   

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 7

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 8

1. Dochody Fundacji pochodzić mogą, w szczególności z:
a) darowizn, spadków, zapisów,
b) dotacji i subwencji,
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d) dochodów z majątku Fundacji,
e) odsetek bankowych,
f) odliczeń podatkowych,
g) odpłatnej działalności statutowej Fundacji,
h) działalności gospodarczej Fundacji,
i) innych wpływów.
2. Realizowana przez Fundację działalność statutowa jest działalnością pożytku publicznego.
3. Fundacja prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego, w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 „O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (z późn. zmianami).
4. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.
5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców i zgodnie z zasadami wynikającymi z Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 „O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (z późn. zmianami).
6. Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie jako działalność dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego.
7. Nadwyżka przychodów nad kosztami jest przeznaczana na działalność pożytku publicznego, prowadzoną  na rzecz ogółu społeczności.

§ 9

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte tylko do realizacji celów statutowych.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 10

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. O ile uchwała Fundatora nie określi inaczej, rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

§ 11

Statut Fundacji zabrania:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Przekazywania jej majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji.
4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.  Rozdział IV

Władze Fundacji

§ 12

1. Organami Fundacji są:
a) Zarząd Fundacji,
b) Rada Fundacji,
c) Rada Programowa Fundacji.


Rada Fundacji

§ 13

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji jest organem kolegialnym składającym się z 3 do 5 członków powoływanych przez Fundatora w drodze uchwały.
3. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji, który kieruje jej pracami, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Fundacji.
4. Kadencja Rady Fundacji wynosi 3 lata.
5. Członkowie Rady Fundacji:
a) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
6. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady Fundacji,
b) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) uchwały Fundatora o odwołaniu,
d) śmierci członka.
7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z członkostwem w Zarządzie Fundacji, dotyczy to także Fundatora.
8. Fundator może wchodzić w skład Rady Fundacji, pod warunkiem nie pełnienia lub rezygnacji z zasiadania w Zarządzie Fundacji. Fundator obejmuje członkostwo w Radzie Fundacji na podstawie pisemnego oświadczenia składanego Przewodniczącemu Rady Fundacji. Objęcie członkostwa w Radzie Fundacji przez Fundatora następuje w pierwszym możliwym terminie wyznaczonym końcem kadencji, bądź ustaniem członkostwa innego Członka Rady Fundacji.
9. Fundator nie może zostać bez jego zgody pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji.

§ 14

1. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu Fundacji lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów jej członków obecnych na posiedzeniu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Każdy z członków Rady Fundacji dysponuje jednym głosem.
5. Posiedzenie Rady Fundacji prowadzi Przewodniczący. O terminie posiedzenia Rady Fundacji jej członkowie są powiadamiani 7 dni przed planowanym terminem obrad za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
6. Posiedzenia Rady Fundacji są protokołowane.
7. Posiedzenia Rady Fundacji mogą odbywać się również przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych środków porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, otrzymania przez Przewodniczącego, od wszystkich członków Rady biorących udział w posiedzeniu potwierdzenia drogą faksową lub elektroniczną oddanych przez nich głosów na konkretne uchwały. Głosowanie tajne jest w tym przypadku wyłączone.
8. Posiedzenie Rady Fundacji może być zwoływane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu Fundacji, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
9. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Fundacji winno być zwołane nie później niż w ciągu 21 dni roboczych od daty zgłoszenia wniosku.
10. W posiedzeniu Rady Fundacji może brać udział Prezes Zarządu Fundacji, bądź inny upoważniony przez niego członek Zarządu Fundacji. Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Fundacji może nakazać stawiennictwo wszystkich członków Zarządu Fundacji.
11. W posiedzeniu Rady Fundacji może brać udział Fundator, o ile jego udział nie wynika z zasiadania w Zarządzie Fundacji lub Radzie Fundacji.
12. Do udziału w posiedzeniu Rady Fundacji mogą zostać zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. Udział tych osób ma charakter doradczy.

§ 15

Do zadań Rady Fundacji należy:
a) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
b) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
c) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji z działalności oraz udzielanie Zarządowi Fundacji absolutorium,
d) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu Fundacji i ustalanie ich wynagrodzenia,
e) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania przez Fundację kredytów i pożyczek.
f) podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
g) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 16

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 17

1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób, w tym z Prezesa Zarządu i, jeżeli zostaną powołani, z 1 lub 2 Wiceprezesów Zarządu.
2. Kadencja Zarządu Fundacji wynosi 3 lata.
3. Funkcję Prezesa Zarządu dożywotnio pełni Fundator, o ile nie zdecyduje o zasiadaniu w Radzie Fundacji.
4. W przypadku zasiadania Fundatora w Radzie Fundacji, Fundator w drodze uchwały powierza funkcję Prezesa Zarządu wybranej przez siebie osobie.
5. Fundator powołuje Wiceprezesów Zarządu na wspólną kadencję w drodze uchwały.
6. W skład Zarządu Fundacji nie mogą wchodzić osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
7. Funkcję członka Zarządu Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
8. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora,
b) odwołania członka Zarządu uchwałą Fundatora,
c) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
a) śmierci członka Zarządu.

§ 18

1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb.
2. Posiedzenie Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu.
3. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu Fundacji.
4. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§ 19

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b) realizacja celów statutowych,
c) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
d) uchwalanie regulaminów,
e) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
f) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
g) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji, z wyłączeniem Członków Zarządu,
h) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
i) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji,
j) podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

Sposób Reprezentacji

§ 20

1. W sprawach majątkowych nieprzekraczających kwoty 100.000,00 (stu tysięcy) złotych oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo każdy z członków Zarządu.
2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 100.000,00 (stu tysięcy) złotych oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają łącznie wszyscy członkowie Zarządu.
3. W przypadku powołania jednoosobowego Zarządu Fundacji, oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo Prezes Zarządu, z wyłączeniem ust. 1 i 2.

Rada Programowa Fundacji

§ 21

1. Rada Programowa Fundacji jest organem doradczym Fundacji, opracowuje plany i strategie dla Fundacji, może występować z inicjatywą podjęcia działań w stosunku do Zarządu Fundacji.
2. Kadencja Rady Programowej Fundacji wynosi 5 lat. W jej skład wchodzą członkowie powoływani przez Zarząd Fundacji.  Z wnioskiem o powołanie członka Rady Programowej Fundacji może występować Rada Fundacji.
3. Członkowie Rady Programowej Fundacji mogą być odwołani przez Zarząd Fundacji przed upływem kadencji. Z wnioskiem o odwołanie członka Rady Programowej Fundacji może występować Rada Fundacji. Odwołanie członka Rady Programowej Fundacji następuje w przypadku:
a) złożenia rezygnacji,
b) istotnego naruszenia postanowień Statutu,
c) nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Programowej Fundacji.
4. Rada Programowa Fundacji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Programowej na okres kadencji Rady Programowej Fundacji. Przewodniczący kieruje pracami Rady Programowej Fundacji.
5. Rada Programowa Fundacji, z własnej inicjatywy albo z inicjatywy Zarządu Fundacji lub Rady Fundacji, może odwołać Przewodniczącego Rady Programowej przed upływem kadencji. Odwołanie Przewodniczącego Rady Programowej następuje w przypadku:
a)  złożenia rezygnacji,
b)  istotnego naruszenia postanowień Statutu,
c)  nienależytego wypełniania funkcji Przewodniczącego Rady Programowej.
6. Rada Programowa Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku na posiedzenie zwyczajne.
7. Posiedzenia Rady Programowej Fundacji zwołuje Prezes Zarządu.
8. Na wniosek Przewodniczącego Rady Programowej lub na wniosek co najmniej jednej trzeciej członków Rady Programowej Fundacji, Prezes Zarządu zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Rady Programowej Fundacji. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Programowej Fundacji powinno by zwołane nie później niż w ciągu 21 dni roboczych od daty zgłoszenia wniosku.
9. Rada Programowa Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów jej członków obecnych na posiedzeniu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Programowej.
10. W posiedzeniu Rady Programowej Fundacji bierze udział Prezes Zarządu, bądź inny upoważniony przez niego członek Zarządu Fundacji. W posiedzeniu Rady Programowej Fundacji mogą brać udział członkowie Rady Fundacji i Fundator.
11. Do zadań Rady Programowej należy:
a) opracowywanie planów i strategii dla Fundacji,
b) przedstawianie opinii w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji lub Radę Fundacji,
c) dbanie o dobre imię Fundacji,
d) promowanie działań Fundacji w swoim otoczeniu.
12. Rada Programowa Fundacji, za zgodą Zarządu Fundacji, może podjąć uchwałę o powołaniu Kapituły Rady Programowej Fundacji.
13. Kapituła Rady Programowej Fundacji jest organem doradczym Przewodniczącego Rady Programowej.
14. Kadencję, skład, zadania, kompetencje i zasady funkcjonowania Kapituły Rady Programowej Fundacji określa Regulamin Kapituły Rady Programowej Fundacji, ustalany w drodze uchwały Zarządu Fundacji, na wniosek Przewodniczącego Rady Programowej.
15. Przewodniczący Rady Programowej może, za zgodą Zarządu Fundacji, tworzyć Sekcje Robocze Rady Programowej Fundacji. Sekcje Robocze powołuje się do opracowywania konkretnych strategii i planów, przewidzianych przez Przewodniczącego Rady Programowej.
16. Sekcje Robocze Rady Programowej Fundacji działają w oparciu o regulamin działania Sekcji Roboczych Rady Programowej Fundacji, nadany uchwałą Rady Programowej Fundacji.
17. Sekcje Robocze Rady Programowej Fundacji składają się z określonej przez Przewodniczący Rady Programowej, liczby członków Rady Programowej.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 22

1. Uprawnienia Fundatora wynikające z niniejszego Statutu wygasają w przypadku:
a) śmierci Fundatora,
b) utraty przez Fundatora zdolności do czynności prawnych,
c) pozbawienia Fundatora praw publicznych,
d) przewlekłej choroby Fundatora, uniemożliwiającej mu prowadzenie spraw Fundacji.
2. W razie zaistnienia jednej z sytuacji opisanych w ust. 1,  uprawnienia Fundatora w zakresie ustalania składu, powoływania i odwoływania poszczególnych członków Rady Fundacji i członków Zarządu Fundacji przechodzą na Radę Fundacji.
3. Uprawnienia o których mowa w ust. 2 w zakresie ustalania składu i powoływania nowych członków Rady i Zarządu, Rada Fundacji wykonuje w drodze uchwał, podejmowanych bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
4. Uprawnienia o których mowa w ust. 2 w zakresie odwoływania członków Rady i Zarządu, Rada Fundacji wykonuje w drodze jednomyślnych uchwał wszystkich uprawnionych do głosowania.

§ 23

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, za zgodą Fundatora wyrażoną w drodze uchwały.
2. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim, za wyjątkiem zmian dodających nowe cele.
3. Dodanie nowego celu w statucie wymaga jednomyślnej decyzji Rady Fundacji oraz zgody Fundatora, wyrażonej w drodze uchwały.

§ 24

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną Fundacją decyzje podejmuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania za zgodą Fundatora wyrażoną w drodze uchwały.

§ 25

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji powiadamia właściwe organy Państwa.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, za zgodą Fundatora wyrażoną w drodze uchwały.
4. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
5. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.

Zmiany w Statucie zostały przyjęte dnia 20 lipca 2015 roku.

Aleksander Dziuk

_________________
(Podpis Fundatora)

przewiń do góry
Fundacja Pomocy Człowiek Człowiekowi
Darczyńcy


Kontakt


Copyright © 2013-2018 czlowiek-czlowiekowi.pl
All Rights Reserved
Wróć do spisu treści