RUSZMY SIĘ - Fundacja Pomocy Człowiek Człowiekowi

więcej

Razem możemy

Przejdź do treści

RUSZMY SIĘ

PROJEKTY
Galeria
Pliki do pobrania


Regulamin

 
 Plakat


Wypełnia Uczestnik 

Formularz 
zgłoszeniowy

Oświadczenie 
Uczestnika


Wypełnia Fundacja 

Rozmowa
kwalifikacyjna

Karta
rekrutacyjna

Deklaracja
uczestnictwa

Rezygnacja z
uczestnictwaPFRON


Projekt współfinansowany ze środków PFRON
w ramach Konkursu XIII o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
Fundacja Pomocy Człowiek Człowiekowi

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
"Ruszmy się”


§1
Informacje o projekcie i postanowienia ogólne
1. Projekt "Ruszmy się” (zwany dalej Projektem) współfinansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zwany dalej PFRON) w partnerstwie z Fundacją Pomocy Człowiek Człowiekowi (zwanych dalej FPCC ) w ramach Konkursu XIII O zlecanie realizacji zadań w ramach art.36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
2. Projekt realizowany jest od 16 czerwca 2014 r. do 15 września 2014 r.
3. Projekt ma charakter ponadregionalny.
4. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Fundacji Pomocy Człowiek Człowiekowi   przy ul. Zwycięstwa 41/1, 44 - 100 Gliwice  tel.: 733 444 222 e-mail: biuro@czlowiek-czlowiekowi.pl
5. Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie
pomiędzy Fundacją Pomocy Człowiek Człowiekowi a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  
6. Celem głównym Projektu jest wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia poprzez rozwój aktywności osobistej wynikającej z udziału w regionalnej imprezie o charakterze sportowo – turystyczno – rekreacyjnej.  
7. Informacja o projekcie będzie dostępna:
a) na stronie internetowej Fundacji Pomocy Człowiek Człowiekowi
   www.czlowiek-czlowiekowo.pl
b) w instytucjach i urzędach świadczących usługi dla osób niepełnosprawnych i na ich rzecz poprzez rozmieszczenie plakatów i ulotek promocyjnych.
8. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru osób niepełnosprawnych do udziału w projekcie.

§ 2
Zasady rekrutacji do Projektu

1. Rekrutacja dokonywana jest na terenie woj. śląskiego i opolskiego.
2. W procesie rekrutacji będzie stosowana polityka równości płci, przyjęta na podstawie analizy przeprowadzonej na potrzeby Projektu. Nabór do Projektu będzie miał charakter otwarty, o przyjęciu do niego będzie decydowała kolejność zgłoszeń, sytuacja kandydata w tym zakres aktywności życiowej oraz posiadanie dokumentu stwierdzającego zakwalifikowanie do grupy osób niepełnosprawnych.
Aby zapewnić realizację celów dotyczących udziałów procentowych kobiet i mężczyzn, będą prowadzona ewidencja zgłoszeń osób z danej płci.
3. Podczas rekrutacji stosowana będzie zasada równości płci (porównywalna liczba K i M) i równości szans co do wieku- zgodnie z kryteriami przewidzianymi w projekcie i stopnia niepełnosprawności.
4. Procedura rekrutacyjna uwzględnia i zobowiązuje osoby odpowiedzialne za realizację Projektu do przestrzegania kwestii ochrony danych osobowych.
5. Bieżący monitoring nad procesem rekrutacji uczestników/czek Projektu prowadzi Koordynator  Projektu.
6. Za przeprowadzenie rekrutacji osób do uczestnictwa w Projekcie odpowiedzialny jest Koordynator Projektu i Sekretarz, oraz dwaj wolontariusze wspomagający pracę zespołu rekrutacyjnego
7. Sekretarz Projektu zobowiązany jest do prowadzenia kompletnej dokumentacji rekrutacyjnej oraz przygotowania raportu podsumowującego proces rekrutacji
z zachowaniem polityki bezpieczeństwa.
8. Przystąpienie Kandydata/tki do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
9. Kompletne i poprawne zgłoszenia (według oświadczenia - zał. nr 2 do Regulaminu
i formularza zgłoszeniowego - zał. nr 1 do regulaminu ) wprowadzane i rejestrowane będą według daty ich wpływu. Zostanie też stworzona lista rezerwowa obejmująca osoby niezakwalifikowane w pierwszym etapie projektu.
10. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów:
a) przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych od osób zainteresowanych udziałem w Projekcie – formularz zgłoszeniowy (zał. nr 1 do Regulaminu) i oświadczenie Uczestnika/czki (zał. nr 2 do Regulaminu),
b) weryfikowanie dokumentów zgłoszeniowych, wybór osób, które zostaną zakwalifikowane do udziału w Projekcie ,
c) potwierdzenie spełnienia warunków uczestnictwa w Projekcie przez osobę rekrutującą (zał. nr 4 do Regulaminu ),
d) złożenie deklaracji uczestnictwa w Projekcie (zał. nr 5 do Regulaminu),
e) sporządzenie listy Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu,
f) sporządzenie rezerwowej listy Uczestników/czek,

§ 3
Warunki uczestnictwa w Projekcie

1. Uczestnikami/czkami są:
1) Osoby niepełnosprawne w wieku od 16 lat do 30 roku życia, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub inne równoważne zaświadczenie potwierdzające niepełnosprawność.
2. Kandydat /ka zobowiązuje się do:
a. wypełnienia formularza zgłoszeniowego (zał. nr 1 do Regulaminu),
b. podpisania oświadczenia Uczestnika/czki Projektu (zał. nr 2 do Regulaminu),
c. okazania dokumentów uprawniających do uczestnictwa w Projekcie (potwierdzenie przez osobę rekrutującą na zał. nr 4 do Regulaminu) - aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
d. podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie (zał. nr 5 do Regulaminu).
Dokumenty wymienione w podpunktach a. b. c. d. należy podpisać własnoręcznie i przekazać do biura FPCC
3. W przypadku posiadania prawomocnego orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu, na dokumentach projektowych przeznaczonych dla Uczestnika/czki, podpisuje się opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy, z zaznaczeniem, że działa, jako opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy. W odniesieniu do osób niepełnosprawnych, które są ubezwłasnowolnione, wymagane jest posiadanie orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu. W odniesieniu do osób, nieletnich na dokumentach projektowych przeznaczonych dla Uczestnika/czki, podpisuje się opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy, z zaznaczeniem, że działa, jako opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy.
4. Kandydat/tka ma obowiązek poinformować osoby prowadzące rekrutację o udziale we wszystkich projektach realizowanych przez PFRON.(informacja uzyskana od kandydatów/tek projektu rekrutacji w formularzu zgłoszeniowym zał. 5 do Regulaminu).
5. Osoba zrekrutowana do projektu „Ruszmy się” nie może równolegle zostać/być Beneficjentem innego projektu systemowego realizowanego w tym samym okresie przez PFRON (oświadczenie złożone w formularzu zgłoszeniowym zał. nr 1 do Regulaminu Projektu).

§ 4
Prawa Uczestnika /Uczestniczki Projektu

1. Każdy/a Uczestnik/czka ma prawo do:
a) zgłaszania uwag i oceny form wsparcia, którymi został objęty w realizowanym Projekcie,
b) otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do uczestnictwa w   zajęciach,
c) otrzymania dyplomu/ zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w  Projekcie.

§ 5
Obowiązki Uczestnika/Uczestniczki projektu

1. Każdy/a Uczestnik/czka zobowiązuje się do:
a) przedstawienia do wglądu dokumentów potwierdzających posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i jeśli dotyczy przedstawienie zaświadczenia lekarskiego,
b) zapoznania się z niniejszym Regulaminem i potwierdzenia tego faktu własnoręcznym podpisem na Deklaracji uczestnictwa w Projekcie. W przypadku osoby, która jest niepełnoletnia lub ubezwłasnowolniona, podpis w jej imieniu składa przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny (w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, które są ubezwłasnowolnione, wymagane jest posiadanie orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu),
c) podpisania Deklaracji uczestnictwa w Projekcie, formularza zgłoszeniowego oraz oświadczenia Uczestnika/czki Projektu (w przypadku osoby, która jest niepełnoletnia lub ubezwłasnowolniona, podpis w jej imieniu składa przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny),
d) uczestniczenia w proponowanych przez organizatora zajęciach, na które się zakwalifikował lub został skierowany,   
e) udziału w badaniach ewaluacyjnych, prowadzonych w czasie trwania i po zakończeniu projektu,
f) bieżącego informowania personelu Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w Projekcie,

§ 6
Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie

1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie Uczestnik/czka, zobowiązany/a jest do złożenia pisemnego oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji – zał. nr 6 do Regulaminu Projektu (w przypadku osoby, która jest niepełnoletnia lub ubezwłasnowolniona, podpis w jej imieniu składa przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny).

§ 7
Przechowywanie dokumentacji rekrutacyjnej

1. Po zakwalifikowaniu do uczestnictwa w Projekcie Realizator Projektu ma obowiązek założenia teczek imiennych dla każdego Uczestnika/czki Projektu.
2. Kompletna dokumentacja rekrutacyjna każdego Uczestnika/czki Projektu będzie przechowywana u Realizatora w miejscu niedostępnym dla osób trzecich, z zachowaniem środków bezpieczeństwa uwzględnionych w Polityce bezpieczeństwa.
3. Po zakończeniu realizacji Projektu, uporządkowana dokumentacja pozostaje w biurze projektu   przez okres, wynikający z właściwych wytycznych w tym zakresie.

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania go na stronie internetowej Fundaci Pomocy Człowiek Człowiekowi

przewiń do góry
Fundacja Pomocy Człowiek Człowiekowi
Darczyńcy


Kontakt


Copyright © 2013-2018 czlowiek-czlowiekowi.pl
All Rights Reserved
Wróć do spisu treści