RUSZMY SIĘ - Fundacja Pomocy Człowiek Człowiekowi

więcej

Razem możemy

Przejdź do treści

Menu główne:

RUSZMY SIĘ

PROJEKTY
Galeria
Pliki do pobrania


Regulamin

 
 Plakat


Wypełnia Uczestnik 

Formularz 
zgłoszeniowy

Oświadczenie 
Uczestnika


Wypełnia Fundacja 

Rozmowa
kwalifikacyjna

Karta
rekrutacyjna

Deklaracja
uczestnictwa

Rezygnacja z
uczestnictwaPFRON


Projekt współfinansowany ze środków PFRON
w ramach Konkursu XIII o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
Fundacja Pomocy Człowiek Człowiekowi

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
"Ruszmy się”


§1
Informacje o projekcie i postanowienia ogólne
1. Projekt "Ruszmy się” (zwany dalej Projektem) współfinansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zwany dalej PFRON) w partnerstwie z Fundacją Pomocy Człowiek Człowiekowi (zwanych dalej FPCC ) w ramach Konkursu XIII O zlecanie realizacji zadań w ramach art.36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
2. Projekt realizowany jest od 16 czerwca 2014 r. do 15 września 2014 r.
3. Projekt ma charakter ponadregionalny.
4. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Fundacji Pomocy Człowiek Człowiekowi   przy ul. Zwycięstwa 41/1, 44 - 100 Gliwice  tel.: 733 444 222 e-mail: biuro@czlowiek-czlowiekowi.pl
5. Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie
pomiędzy Fundacją Pomocy Człowiek Człowiekowi a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  
6. Celem głównym Projektu jest wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia poprzez rozwój aktywności osobistej wynikającej z udziału w regionalnej imprezie o charakterze sportowo – turystyczno – rekreacyjnej.  
7. Informacja o projekcie będzie dostępna:
a) na stronie internetowej Fundacji Pomocy Człowiek Człowiekowi
   www.czlowiek-czlowiekowo.pl
b) w instytucjach i urzędach świadczących usługi dla osób niepełnosprawnych i na ich rzecz poprzez rozmieszczenie plakatów i ulotek promocyjnych.
8. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru osób niepełnosprawnych do udziału w projekcie.

§ 2
Zasady rekrutacji do Projektu

1. Rekrutacja dokonywana jest na terenie woj. śląskiego i opolskiego.
2. W procesie rekrutacji będzie stosowana polityka równości płci, przyjęta na podstawie analizy przeprowadzonej na potrzeby Projektu. Nabór do Projektu będzie miał charakter otwarty, o przyjęciu do niego będzie decydowała kolejność zgłoszeń, sytuacja kandydata w tym zakres aktywności życiowej oraz posiadanie dokumentu stwierdzającego zakwalifikowanie do grupy osób niepełnosprawnych.
Aby zapewnić realizację celów dotyczących udziałów procentowych kobiet i mężczyzn, będą prowadzona ewidencja zgłoszeń osób z danej płci.
3. Podczas rekrutacji stosowana będzie zasada równości płci (porównywalna liczba K i M) i równości szans co do wieku- zgodnie z kryteriami przewidzianymi w projekcie i stopnia niepełnosprawności.
4. Procedura rekrutacyjna uwzględnia i zobowiązuje osoby odpowiedzialne za realizację Projektu do przestrzegania kwestii ochrony danych osobowych.
5. Bieżący monitoring nad procesem rekrutacji uczestników/czek Projektu prowadzi Koordynator  Projektu.
6. Za przeprowadzenie rekrutacji osób do uczestnictwa w Projekcie odpowiedzialny jest Koordynator Projektu i Sekretarz, oraz dwaj wolontariusze wspomagający pracę zespołu rekrutacyjnego
7. Sekretarz Projektu zobowiązany jest do prowadzenia kompletnej dokumentacji rekrutacyjnej oraz przygotowania raportu podsumowującego proces rekrutacji
z zachowaniem polityki bezpieczeństwa.
8. Przystąpienie Kandydata/tki do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
9. Kompletne i poprawne zgłoszenia (według oświadczenia - zał. nr 2 do Regulaminu
i formularza zgłoszeniowego - zał. nr 1 do regulaminu ) wprowadzane i rejestrowane będą według daty ich wpływu. Zostanie też stworzona lista rezerwowa obejmująca osoby niezakwalifikowane w pierwszym etapie projektu.
10. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów:
a) przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych od osób zainteresowanych udziałem w Projekcie – formularz zgłoszeniowy (zał. nr 1 do Regulaminu) i oświadczenie Uczestnika/czki (zał. nr 2 do Regulaminu),
b) weryfikowanie dokumentów zgłoszeniowych, wybór osób, które zostaną zakwalifikowane do udziału w Projekcie ,
c) potwierdzenie spełnienia warunków uczestnictwa w Projekcie przez osobę rekrutującą (zał. nr 4 do Regulaminu ),
d) złożenie deklaracji uczestnictwa w Projekcie (zał. nr 5 do Regulaminu),
e) sporządzenie listy Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu,
f) sporządzenie rezerwowej listy Uczestników/czek,

§ 3
Warunki uczestnictwa w Projekcie

1. Uczestnikami/czkami są:
1) Osoby niepełnosprawne w wieku od 16 lat do 30 roku życia, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub inne równoważne zaświadczenie potwierdzające niepełnosprawność.
2. Kandydat /ka zobowiązuje się do:
a. wypełnienia formularza zgłoszeniowego (zał. nr 1 do Regulaminu),
b. podpisania oświadczenia Uczestnika/czki Projektu (zał. nr 2 do Regulaminu),
c. okazania dokumentów uprawniających do uczestnictwa w Projekcie (potwierdzenie przez osobę rekrutującą na zał. nr 4 do Regulaminu) - aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
d. podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie (zał. nr 5 do Regulaminu).
Dokumenty wymienione w podpunktach a. b. c. d. należy podpisać własnoręcznie i przekazać do biura FPCC
3. W przypadku posiadania prawomocnego orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu, na dokumentach projektowych przeznaczonych dla Uczestnika/czki, podpisuje się opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy, z zaznaczeniem, że działa, jako opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy. W odniesieniu do osób niepełnosprawnych, które są ubezwłasnowolnione, wymagane jest posiadanie orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu. W odniesieniu do osób, nieletnich na dokumentach projektowych przeznaczonych dla Uczestnika/czki, podpisuje się opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy, z zaznaczeniem, że działa, jako opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy.
4. Kandydat/tka ma obowiązek poinformować osoby prowadzące rekrutację o udziale we wszystkich projektach realizowanych przez PFRON.(informacja uzyskana od kandydatów/tek projektu rekrutacji w formularzu zgłoszeniowym zał. 5 do Regulaminu).
5. Osoba zrekrutowana do projektu „Ruszmy się” nie może równolegle zostać/być Beneficjentem innego projektu systemowego realizowanego w tym samym okresie przez PFRON (oświadczenie złożone w formularzu zgłoszeniowym zał. nr 1 do Regulaminu Projektu).

§ 4
Prawa Uczestnika /Uczestniczki Projektu

1. Każdy/a Uczestnik/czka ma prawo do:
a) zgłaszania uwag i oceny form wsparcia, którymi został objęty w realizowanym Projekcie,
b) otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do uczestnictwa w   zajęciach,
c) otrzymania dyplomu/ zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w  Projekcie.

§ 5
Obowiązki Uczestnika/Uczestniczki projektu

1. Każdy/a Uczestnik/czka zobowiązuje się do:
a) przedstawienia do wglądu dokumentów potwierdzających posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i jeśli dotyczy przedstawienie zaświadczenia lekarskiego,
b) zapoznania się z niniejszym Regulaminem i potwierdzenia tego faktu własnoręcznym podpisem na Deklaracji uczestnictwa w Projekcie. W przypadku osoby, która jest niepełnoletnia lub ubezwłasnowolniona, podpis w jej imieniu składa przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny (w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, które są ubezwłasnowolnione, wymagane jest posiadanie orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu),
c) podpisania Deklaracji uczestnictwa w Projekcie, formularza zgłoszeniowego oraz oświadczenia Uczestnika/czki Projektu (w przypadku osoby, która jest niepełnoletnia lub ubezwłasnowolniona, podpis w jej imieniu składa przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny),
d) uczestniczenia w proponowanych przez organizatora zajęciach, na które się zakwalifikował lub został skierowany,   
e) udziału w badaniach ewaluacyjnych, prowadzonych w czasie trwania i po zakończeniu projektu,
f) bieżącego informowania personelu Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w Projekcie,

§ 6
Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie

1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie Uczestnik/czka, zobowiązany/a jest do złożenia pisemnego oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji – zał. nr 6 do Regulaminu Projektu (w przypadku osoby, która jest niepełnoletnia lub ubezwłasnowolniona, podpis w jej imieniu składa przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny).

§ 7
Przechowywanie dokumentacji rekrutacyjnej

1. Po zakwalifikowaniu do uczestnictwa w Projekcie Realizator Projektu ma obowiązek założenia teczek imiennych dla każdego Uczestnika/czki Projektu.
2. Kompletna dokumentacja rekrutacyjna każdego Uczestnika/czki Projektu będzie przechowywana u Realizatora w miejscu niedostępnym dla osób trzecich, z zachowaniem środków bezpieczeństwa uwzględnionych w Polityce bezpieczeństwa.
3. Po zakończeniu realizacji Projektu, uporządkowana dokumentacja pozostaje w biurze projektu   przez okres, wynikający z właściwych wytycznych w tym zakresie.

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania go na stronie internetowej Fundaci Pomocy Człowiek Człowiekowi

przewiń do góry
Fundacja Pomocy Człowiek Człowiekowi
Darczyńcy


Kontakt


Copyright © 2013-2017 czlowiek-czlowiekowi.pl
All Rights Reserved
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego